Generalforsamling 2016 referat PDF Udskriv Email
Skrevet af Jonas Mikkelsen   
Tirsdag, 24. maj 2016 00:00

Referat af ordinær general forsamling afholdt 6 april 2016

på Nørrevangcenteret kl 18.30

Mødet blev afholdt med et flot fremmøde på omkring 60 grundejere samt den samlede bestyrelse med følgende agenda, som var blevet omdelt til samtlige husstande i overensstemmelse med grundejerforeningens vedtægter:

 1. Valg af dirigent.

 2. Fjernvarmeplan for Horsens by ved Direktør for Fjernvarme Horsens, Christian Niederbockstruck.

 3. Formandens beretning ved formand Jacob Häuser.

 4. Regnskab 2015 og budget 2016 ved kasserer Pia Stahl Rasmussen.

 5. Valg til bestyrelse

 6. Status på udstykning af område bag ved Gyldenløvesvej ved Jens Munck og grundejer Carl Korup.

 7. Indkommende forslag

 8. Eventuelt.

 

Add 1) Svend Johansen, Ulfeldtsvej 29, blev valgt som dirigent.

Add 2) Direktøren for Fjernvarme Horsens gennemgik en præsentation af den kommende udrulningsplan for fjernvarme i Horsens by og i Stensballe. Præsentationsmaterialet findes på Grundejerforenings Facebookside samt hjemmesiden (www.griffenfeldsparken.dk)

Årsagen for den kommende udrulning er en regeringsbestemt energiplan for Danmark, der skal bidrage til bæredygtige energiformer. Det blev forklaret, at de nuværende traditionelle varmekilder vil blive udfaset frem mod 2035. Der er planlagt udrulning i Stenballe i perioden 2017-2018. Fjernvarmeplanen er tilslutningspligtig dog er der mulighed for at udskyde denne i op til 9 år. Tilslutningen koster 45.500 kroner. Ved tilslutning fra år 1 opnås en kontantrabat på 20.000 DKK. Der arbejdes på en finansieringsordning så omkostningerne til tilslutning kan afbetales via varmeregningen Det blev påpeget, at der er mulighed for at opnå dispensation til tilslutningspligten. Horsens Fjernvarme selskab er medlemsejet amba og derfor non-profit. Det betyder, at det er medlemmerne, der skal betale for anlægsprojektet.  Den økonomiske model er baseret på, at afskrivningerne af anlægsomkostningerne afholdes i takt med borgernes tilslutning. Generelt kan der findes uddybende og supplerende information på hjemmesiden www.fjernvarmeplan-horsens.dk.

Add 3) Formanden fortalte om det seneste år i foreningen, bestyrelsens arbejds og fokusområder.

Foreningens økonomiske fundament er godt og der god tilslutning fra Griffenfeldsparkens beboere.  Grundet øget udskiftning af grundejere har bestyrelsen iværksat proces for velkomst af nye grundejere ved personlig velkomst af et bestyrelsesmedlem samt velkomstblomst. Dette har afstedkommet positive reaktioner fra tilflytterne. Bestyrelsen ønsker at fremme sociale aktiviteter i området. Fartgrænsen på 30 km/t blev understreget og formanden opfordrede alle til at overholde fartbegrænsningen. Der er mange små i Griffenfeldsparken. Fokus for bestyrelsen i 2016 bliver fortsat styring af aktiviteter herunder diverse udvalg og vedligeholdelse af foreningens aktiver, herunder legeplads og trailere.

Add 4) Kasseren forklarede omkring den økonomiske situation herunder resultat for 2016 samt budgettet for 2016. Det driftsmæssige resultat for 2015 var et overskud på 4.500 DKK mod et budgetteret underskud på 32.000 DKK. Hovedårsagerne til denne store afvigelse var følgende punkter:

 • Renovering og vedligeholdelse af legepladsen som havde en budgetafvigelse på knap 23.000 DKK, da der grundet forsigtighed var lagt et højt budget.

 • Ekstra kontingent indtægter på godt 5.000 DKK grundet øget tilslutning til grundejerforeningen, hovedsageligt fra nye tilflyttere.

 • Lavere omkostninger til Sankt Hans arrangement på knap 4.000 DKK.

 • Lavere omkostninger en budgetteret til vedligeholdelse af beplantning i chikanerne.

 

Budgettet for 2016 blev fremlangt med en målsætning om et overskud på 1.000 DKK. Af særlige poster kan nævnes at kontingentindtægten er fastsat på et niveau mellem budgettet og det realiserede for 2015. Der er mindre vedligeholdelse planlagt for legepladsen, hvorfor denne post er væsentlig mindre end 2015. Øvrige omkostninger forventes på niveau med omkostningerne for 2015. Både regnskab for 2015 med tilhørende budget samt nyt budget for 2016 var omdelt til grundejerne sammen med indkaldelse til generalforsamlingen. Både regnskab for 2015 samt budget for 2016 blev vedtaget uden anmærkninger fra revisor Bjørn Sahl samt de fremmødte grundejere.

Add 5) To af fem bestyrelsesmedlemmer var på valg. Bestyrelsesmedlem Jacob Hagerup modtog genvalg. Bestyrelsesmedlem og kasser Pia Stahl Rasmussen ønskede ikke genvalg.

Jacob Hagerup blev genvalgt til bestyrelsen og Mikael Skov Grønhøj, Gyldenløvesvej 19, blev valgt til bestyrelen. Bestyrelsen konstituerer sig ved først kommende bestyrelsesmøde. Bestyrelsens rollefordeling offentliggøres via Facebook og på hjemmeside.

 

Helena Johansen – Ulfeldtsvej 29, blev valgt som suppleant for bestyrelsen.  Bjørn Sahl blev genvalgt som revisor og Pia Stahl Rasmussen som revisor suppleant.

 

Add 6) Kort inden afholdelse af generalforsamlingen (29/3) blev lokalplan 2015-13 omdelt via e-boks. Forslaget dækker området nord og vest for Griffenfeldsparken. Jens Munch, der er ejer af størstedelen af, gæstede generalforsamlingen. Han berettede om sin modvilje mod forslaget. Han blev godt modtaget af de fremmødte grundejere. Indlægget fra Jens dannede grundlag for en god diskussion af grundejernes holdning til planen.

De fremmødte grundejere nedsatte et udvalg med mandat til at udarbejde en indsigelse på vegne af grundejerne. Der blev desuden opfordret til, at de individuelle grundejere laver en personlig og saglig indsigelse. Fristen for indsigelse er 31. maj 2016.

 

Add 7) Der var ikke tilgået bestyrelsen nogen forslag forud for generalforsamling.  Bestyrelsen fremsatte følgende forslag:

 

 • Nabohjælp – Her fremlagde Jonas Mikkelsen (bestyrelsesmedlem) informationer om ordningen og om hvordan man tilslutter sig. Dette kan gøres via www.nabohjælp.dk .

 • Bestyrelsen forslog at nedsætte et Sankt Hans udvalg. Der var ikke nogen frivillige.

 • Bestyrelsen foreslog en vejfest. Følgende grundejere meldte sig til udvalget. Preben Rasmussen Ulfeldtsvej 27, Kirsten Stürup Gyldenløvesvej 10 samt Nicolai Jørgensen Marie Grubbes vej 2. 

 • Den årlige arbejdsdags blev fastlagt til 18/6. Information om denne kommer via Facebook.

 

Indeværende referat er godkendt af bestyrelsen den 19. maj 2016 og efterfølgende af dirigenten


Senest opdateret: Søndag, 19. juni 2016 06:08