Vedtægter PDF Udskriv Email
Skrevet af Søren Bay   
Tirsdag, 19. maj 2009 13:08

Grundejerforeningen for parcelejere fra hovedejendommene matr. nr. 7a, 8a og 9a, Stensballe by, Vær sogn.

1.

Foreningens navn er “Griffenfeldsparkens Grundejerforening”.

2.

Berettigede til medlemsskab af foreningen er alle ejere eller lejere af parceller udstykkede fra forannævnte hovedejendomme.

 • Hvis ejer er betalende medlem af grundejerforeningen, er det ejer der har stemmeret ved afstemninger, f.eks i forbindelse med generalforsamling. Lejer kan dog stemme for ejer, hvis en skriftlig fuldmagt fra ejer   medbringes til afstemning. Både ejer og lejer kan gøre brug af foreningens goder.
 • Hvis ejer ikke ønsker at være betalende medlem af grundejerforeningen, kan lejer betale og få adgang til brug af foreningens goder. Lejer har dog ikke stemmeret ved afstemninger, da lejer ikke skal kunne påføre ejer udgifter i forbindelse med evt. forslag, med mindre en skriftlig fuldmagt fra ejer medbringes
 • Lejer kan være repræsenteret i bestyrelsen, såfremt lejer er betalende medlem. Dog kan maksimalt to lejere sidde i bestyrelsen på samme tid.

3.

Foreningens formål er:

 • at varetage medlemmernes interesser m.h.t. de i ejendommenes papirer nævnte sagsområder, herunder at overvåge de ejendommene påhvilende servitutter.
 • at påtage sig andre opgaver, hvorom generalforsamlingen træffer beslutning.
 • at lade foreningen, efter bestyrelsens skøn, på begæring af enkelte medlemmer behandle spørgsmål, som er af interesse for disse. De hermed forbundne omkostninger betales af de pågældende medlemmer selv.

4.

Kontingentet til foreningen fastsættes for et år ad gangen af foreningens generalforsamling. Det betales for et år ad gangen med forfald hver 31. januar.

Såfremt et medlem ikke har betalt sit kontingent inden 14 dage efter forfaldstid, modtager han påkrav fra kassereren.

Udmeldelse af foreningen kan kun ske skriftligt og pr. 31. december.

5.

Adgang til stemmeret ved foreningens generalforsamling har alle medlemmer.

Hvert medlem har en stemme.

Et mødeberettiget medlem kan give et andet medlem skriftligt fuldmagt til at møde og stemme for sig. Sådanne fuldmagter må fremlægges for bestyrelsen, forinden generalforsamlingen påbegyndes.

6.

Regnskabsperioden løber fra 1. januar til 31. december. Senest den 1. marts skal regnskabet være afsluttet og afleveret til revision. Regnskabsbøgerne skal i underskrevet stand tilbagesendes til kassereren senest den 1. april, og hele regnskabet underskrives af den samlede bestyrelse forinden afholdelsen af den ordinære generalforsamling.

7.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i april måned og indkaldes med mindst 10 dages varsel ved skriftlig meddelelse til hvert enkelt medlem.

Fra generalforsamlingens indkaldelse skal det reviderede regnskab være fremlagt til eftersyn for samtlige medlemmer hos kassereren.

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter:

 1. Valg af dirigent.
 2. Formanden aflægger beretning.
 3. Regnskabet fremlægges til godkendelse.
 4. Valg i henhold til nedenstående § 10.
 5. Indkomne forslag.
 6. Eventuelt.

8.

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Simpel majoritet blandt de mødende medlemmer - jfr. § 5 - er afgørende i alle foreningens anliggender, dog at der til vedtægtsændringer kræves 2/3 majoritet af samtlige medlemmer. Opnår et forslag om lovændring ikke 2/3 majoritet blandt de mødende medlemmer, er det bortfaldet. Opnår det 2/3 majoritet blandt de mødende, men er ikke alle medlemmer mødt, kan en ny generalforsamling, der bliver at indkalde inden en måned, med 2/3 majoritet vedtage forslaget uden hensyn til antallet af de mødte.

Forslag, som ønskes behandlet, må være indgivet med skriftlig motivering til formanden senest en uge før generalforsamlingen.

9.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsens flertal finder det fornødent, og indkaldes da med mindst 10 dages varsel på samme måde som den ordinære generalforsamling. Ekstraordinær generalforsamling skal også kunne kræves af mindst 15 medlemmer af foreningen. En sådan begæring skal indeholde motiveret forslag til dagsorden, og bestyrelsen er da forpligtet til inden 10 dage og med 10 dages varsel at indkalde til ekstraordinær generalforsamling på forannævnte måde.

10.

Til at lede foreningens anliggender vælger generalforsamlingen en bestyrelse bestående af fem medlemmer. Endvidere vælges revisor samt to suppleanter for bestyrelsen og en revisorsuppleant. Valgene gælder for to år. På lige årstal er to på valg og på ulige årstal tre medlemmer. Bestyrelsen afgør ved lodtrækning, hvilke bestyrelsesmedlemmer der først skal på valg, og disse får altså kun funktionstid fra den stiftende generalforsamling og til den førstkommende ordinære generalforsamling.

Revisor vælges for et år ad gangen, ligesom revisorsuppleanten vælges for et år ad gangen.

Alle valg foregår ved håndsoprækning, medmindre mindst 10 medlemmer kræver skriftlig afstemning.

Bestyrelsen konstituerer sig med formand, en kasserer og en sekretær.

11.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og udpeger eventuelt en næstformand, der træder i formandens sted under dennes fravær. I tilfælde af anmeldt forfald for et bestyrelsesmedlem indkaldes en af suppleanterne efter de øvrige bestyrelsesmedlemmers bestemmelse. Det påhviler sekretæren at føre forhandlingsprotokollen. I tilfælde af stemmelighed gør formandens stemme udslaget.

12.

Formanden repræsenterer foreningen og forestår foreningens korrespondance.

Kassereren modtager og opkræver kontingent m.v. og foretager de fornødne udbetalinger. Kassebeholdningen må ikke overstige kr. 500,-. Resten indsættes i bank eller sparekasse. Kassereren skal altid have regnskabet i en sådan orden, at bestyrelsen og revisionen til enhver tid kan kontrollere dette. Kassebeholdningen skal stedse holdes afsondret for individualiseret.

Foreningen tegnes af formanden og et bestyrelsesmedlem i forening.

Evt. køb, salg, pantsætning, eller anden overdragelse eller overtagelse af fast ejendom, kan kun ske efter generalforsamlingens beslutning.

Ej heller kan bestyrelsen disponere over et større beløb en et års kontingenter andrager.

13.

Sekretæren skal på bestyrelsesmøder og generalforsamlinger upartisk føre mødereferat over alle fremsatte forslag og beslutninger.

Mødereferatet skal godkendes på førstkommende bestyrelsesmøde, og for så vidt angår referatet vedrørende generalforsamlingen, skal dette godkendes og underskrives af dirigenten.

14.

Foreningen kan opløses efter den i § 8 anførte procedure. Et evt. overskud tilfalder et velgørende formål efter den sidste generalforsamlings bestemmelse. - Et evt. underskud pålignes medlemmerne og inddrives som kontingent jvf.. § 4.

 

Således vedtaget på den stiftende generalforsamling mandag d. 4. november 1968, den ekstraordinære generalforsamling d. 6. maj 1996, samt den ekstraordinære generalforsamling d. 20. maj 2015.

Senest opdateret: Onsdag, 24. juni 2015 10:50